Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz

Personal information

Age: 30
Birthday: 13 April

Languages

I speak:

I'm learning: