Volodymyr Pasternak

Volodymyr Pasternak

Personal information

Age: 26
Birthday: 24 October

Languages

I speak:

I'm learning: