Numbers

Learn how to say numbers in Dutch.

Cardinal numbers

nulzero
éénone
tweetwo
driethree
vierfour
vijffive
zessix
zevenseven
achteight
negennine
tienten
elfeleven
twaalftwelve
dertienthirteen
veertienfourteen
vijftienfifteen
zestiensixteen
zeventienseventeen
achttieneighteen
negentiennineteen
twintigtwenty
éénentwintigtwenty-one
tweeëntwintigtwenty-two
drieëntwintigtwenty-three
vierentwintigtwenty-four
vijfentwintigtwenty-five
zesentwintigtwenty-six
zevenentwintigtwenty-seven
achtentwintigtwenty-eight
negenentwintigtwenty-nine
dertigthirty
eenendertigthirty-one
tweeëndertigthirty-two
drieëndertigthirty-three
vierendertigthirty-four
vijfendertigthirty-five
zesendertigthirty-six
zevenendertigthirty-seven
achtendertigthirty-eight
negenendertigthirty-nine
veertigforty
eenenveertigforty-one
tweeënveertigforty-two
drieënveertigforty-three
vijftigfifty
zestigsixty
zeventigseventy
tachtigeighty
negentigninety
honderdone hundred
honderd en éénone hundred and one
tweehonderdtwo hundred
driehonderdthree hundred
duizendone thousand
tweeduizendtwo thousand
drieduizendthree thousand
miljoenone million
miljardone billion

Repetition

eenmaalonce
tweemaaltwice
driemaalthree times
viermaalfour times
vijfmaalfive times

Ordinal numbers

eerstefirst
tweedesecond
derdethird
vierdefourth
vijfdefifth
zesdesixth
zevendeseventh
achtsteeighth
negendeninth
tiendetenth
elfdeeleventh
twaalfdetwelfth
dertiendethirteenth
veertiendefourteenth
vijftiendefifteenth
zestiendesixteenth
zeventiendeseventeenth
achttiendeeighteenth
negentiendenineteenth
twintigstetwentieth
eenentwintigstetwenty-first
tweeëntwintigstetwenty-second
drieëntwintigstetwenty-third
dertigstethirtieth
veertigstefortieth
vijftigstefiftieth
zestigstesixtieth
zeventigsteseventieth
tachtigsteeightieth
negentigsteninetieth
honderdstehundredth

Other useful words

ongeveerabout
meer danover
minder danunder

Examples

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Sound is available for all the Dutch vocabulary on this page — simply click on any word to hear it.